1. home
  2. #tags
  3. Albrecht Dürer

Discover Latest #Albrecht Dürer News, Articles and Videos with Contenting

1. Albrecht Dürer: The Dark Genius of the Renaissance. (2020, June 11). Retrieved July 14, 2020, from https://www.theartstory.org/artist-durer-albrecht.htm 2. Dürer, A. (1471-1528). (n.d.). Retrieved July 14, 2020, from https://www.britannica.com/biography/Albrecht-Durer 3. Albrecht Dürer. (n.d.). Retrieved July 14, 2020, from https://www.metmuseum.org/toah/hd/dure/hd_dure.htm 4. Albrecht Dürer: Art, Life, and Times. (n.d.). Retrieved July 14, 2020, from https://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/albrecht-durer.htm 5. Albrecht Dürer. (n.d.). Retrieved July 14, 2020, from https://www.nga.gov/collection/artist-info.1293.html Videos 1. Albrecht